Jan Živný

Jan Živný - akademický malíř a restaurátor

Narodit se  v Mělníku znamená  být pokřtěn  hned dvěma vodami,  z Vltavy  i z Labe.  A ta dvojakost  jakobypoznamenala  i talent Jana Živného – chtěl se stát nejenmalířem, ale chtěl také vracet krásu uměleckým dílům,poznamenaným během času. Proto si splnil sen a jako dvacetiletýzačal studovat na pražské Akademii výtvarných umění  (1966).Jeho učiteli  byli profesor  Oldřich Oplt  a  pro obor  restaurátorský  profesor  Bohuslav Slánský.  Součástí  studia  na  AVU  byl i dvouletý studijní pobyt v mistrovské restaurátorskéškole u profesora Helmuta  Kortana ve Vídni. Tady také získalzkušenosti   v  oboru   restaurování   starých uměleckých   tisků.   Pod  vedením   profesora  Otto  Wächtera  byl jedním  z  mezinárodního  kolektivu   restaurátorů,   podílejících  se  na   záchraně  florentských  renesančních  mědirytin a narestaurování  malovaných tapet čínského salónuzámkuSchönbrunn. Studia v Praze pak dokončil  (1972) uprofesora K.Veselého  a u profesora R. Ondráčka ve speciálníškole malířské a restaurátorské.

Do roku 1976 působil na AVU jako asistent a účastnil se  mnoharestaurátorských akcí v zahraničí, např.  v Bulharskuna záchraně středověkého ikonostasu Bačkovského monastyru,stejně  tak  i doma, např.  v Liběchově - Salla Terrena J. Navrátila, fresky  Františka A. Maulbertschev Dyjích u Znojma a další.

Kvůli svému zaujetí pro restaurátorskou práci začal znovustudovat (1989 – 92), a to na FF UK postgraduální kurs na katedřeestetiky a dějin umění.

Od ukončení studií pracuje samostatně i v kolektivech umělcůna restaurátorských pracích ve všech oborech volného umění,vyjma architektury. Věnuje se rovněž vlastní malířské tvorbě,zejména krajinomalbě a portrétu. Vystavuje kolektivně isamostatně. Je členem Unie výtvarných umělců a Asociacerestaurátorů.

Díky bohatým zkušenostem nejen z českého odborného prostředí je vyhledávaným restaurátorem s vysokou kvalifikací a jsoumu tak zadávány zakázky nemalého kulturního významu.

 


theodorik_foot.png