VÝZNAMNĚJŠÍ RESTAUROVANÉ PRÁCE Z OBORU PLASTIK

 

1976 -  Polychromované barokní plastiky ze Slabců u Rakovníka.

1979 -  Vstupní část chebského muzea s polychromovanou štukovou výzdobou, ve spolupráci s Petrem Sieglem a Jiřím Živným.

1980 -  Náhrobky na nádvoří chebského muzea, Chebské muzeum v Chebu.

1981 -  Erby, zlacený a polychromovaný štuk, Chebské muzeum v Chebu.

1981 -  Sochy na schodišti z Kasárenského náměstí v Chebu, ve spolupráci s Jiřím Živným.

1983 -  Renesanční polychromovaná plastika sv. Šebestiána, z fondu Městského muzea ve Františkových Lázních.

1984 -  1986 - Městské kašny v Chebu, Cheb, ve spolupráci s Jiřím Živným.

1986 -  Kamenné plastiky na Karlově mostě v Praze, Ferdinand Maxmilián Brokof: Trinitáři, František Xaverský, sv. Václav, ve spolupráci s Jiřím Živným, Janem Víchem a Lenkou Beranovou.

1986 -  15 gotických plastik, část polychromií, stálá sbírka Galerie výtvarného umění v Chebu.

1987 -  Kašna se sv. Mikulášem, Cheb, ve spolupráci s Jiřím Živným.

1991 -  Sv. Ivo - Ferdinand Maxmilián Brokof, z Lapidária Praha, spolupráce s J. Živným.

1992 -  Fontána, štuková výzdoba v Růžencové kapli, Neposkvrněné Početí Panny Marie, Olomouc, ve  spolupráci s ak. soch. rest. Jar. Kerelem a ak. soch. rest. K. Krátkým.

1992 -  Rest. kamenných got. erbů, renesanční kamenné loggie, kamenného got. arkýře, radnice, náměstí  Olomouc, spol. s ak.soch.rest.J.Kerel, a ak.soch.rest.K.Krátký.

1993 -  Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky biskupa, Muzeum Liberec.

1994 -  Restaurátorské ošetření kolekce gotických plastik - SGVU Cheb.

1994 -  Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky, busta Biskupa, Muzeum Liberec.

1994 -  Restaurátorský průzkum gotické dřevěné polychromované plastiky, sv. Vavřinec, Farní úřad Mojžíř a následné restaurování.

1994 -  Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky, sv. Jan Nepomucký, Muzeum Žamberk.

1995 -  Restaurování barokních dřevěných polychromovaných plastik, sv. Václav, sv. Vojtěch, Muzeum Žamberk.

1995 -  Restaurování 3 ks dřevěných polychromovaných plastik, Kristus sedící - přechod gotiky do renesance, Kristus ležící - italská renesance, Kristus na hoře Olivetské - počátek baroka, Muzeum Liberec.

1995 -  Restaurování gotické dřevěné polychromované plastiky - Bolestný Kristus z Novoměstské radnice, Týnský mistr, Muzeum hl. m. Prahy.

1995 -  Restaurování gotické dřevěné polychrom. plastiky - Kristus na kříži z kostela sv. Jakuba, Týnský mistr, Muzeum hl. m. Prahy.

1995 -  Restaurátorský průzkum gotické dřevěné polychromované plastiky "Madona s dítětem", SGVU Cheb, s určením autorství, orientací se hlásí ke Švábské produkci, paralely lze hledat v dílech Mutschera a Jakoba Kaschauera, pol. 15. století.

1996 -  Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky, sv. Ludmila, Muzeum hl. m. Prahy.

1996 -  Restaurování raně gotické dřevěné plastiky "Mnich", SGVU Cheb

1996 -  Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky "Sv. Jan Nepomucký", Muzeum hl. m. Prahy

1996 -  Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky "Sv. Vít", Muzeum Žamberk

1996 -  Restaurování kamenného městského znaku - erbu - s rekonstrukcemi polychromií, Louny, spolupráce s ak. soch. rest. Jaroslavem Kerelem, ak. soch. rest. Karlem Krátkým

1996 -  Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky "Sv. Jáchym", Severočeské muzeum Liberec

1996 -  1997 - Restaurátorský průzkum pozdně gotické "Žatecké brány", s výtvarnými návrhy na znovuobnovení fasády, následné restaurování a částečné rekonstrukce, "Žatecká brána", Louny, spolupráce s ak. soch. rest. Jaroslavem Kerelem a ak. soch. rest. Karlem Krátkým

1997 -  Restaurování barokního dřevěného polychromovaného sousoší "Svatá Anna s Marií", Severočeské muzeum Liberec

1998 -  Restaurování dřevěné polychromované plastiky „Archanděl Rafael", Muzeum hl. m. Prahy 

1998 -  Restaurování dřevěné polychromované gotické plastiky "Madona s dítětem", SGVU Cheb

1998 -  Restaurování dřevěné polychromované plastiky "Bolestná Panna Maria", SGVU Cheb

1998 -  Restaurování dřevěné polychromované plastiky "Svatá Anna Samatřetí", Okresní muzeum Chomutov

1998 -  Restaurování dřevěné polychromované gotické plastiky "Bolestná madona", Okresní muzeum Chomutov

1998 -  Restaurování dřevěné polychromované gotické plastiky "Madona s dítětem", Okresní muzeum Chomutov

1998 -  Restaurování dřevěné polychromované gotické plastiky "Kristovo příbuzenstvo", Okr. muz. Chomutov

1998 -  Restaurování dřevěné polychromované, zlacené plastiky "Svatá Anna Samatřetí", Farní úřad Mojžíř

1998 -  Restaurát. průzkum dřevěné polychromované gotické plastiky "Svatá Anna Samatřetí", soukromá sbírka

1998 -  Restaurování umělecko řemeslných prvků na fasádě - západní strana kostela Matky Boží, Louny, spolupráce s ak. sochařem Jaroslavem Kerelem

1999 -  Restaurování gotické dřevěné polychromované plastiky Květnovská madona, 2. pol. 15. stol., Jirkov

1999 -  Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky Panna Marie. Severočeské muzeum Liberec

1999 -  Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky sv. Jan apoštol. Severočeské muzeum Liberec

2000 -  Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky sv. Mikuláš. Černá

2000 -  Restaurování barokních polychromovaných soch s nikami Láska a Moudrost předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc – spolupráce s ak. soch. Jaroslavem Kerelem

2000 -  Restaurování pozdně gotické dřevěné polychromované plastiky sv. Šebestián. Okr. muzeum Chomutov

2000 -  Restaurování gotické dřevěné polychromované plastiky Madona. Farní úřad Mojžíš

2000 -  Restaurování barokní polychromované zlacené skupinové plastiky sv. Rodina. Severočeské muzeum Liberec

2001 -  Restaurování polychromií na kamenných reliéfech 14 zastavení Křížové cesty a soch Krista a Immaculaty s baldachýnem. Jiřetín pod Jedlovou – ve spolupráci s ak.mal. Z. Čechovským

2001 -  Restaurování polychromií (monochromií) na sochách Spravedlnost, Naděje, Statečnost, Víra - předsálí   slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2001 -  Restaurování dvou dřevěných polychromovaných plastik sv. Florián a sv. Gorazd. Severočeské muzeum Liberec

2001 -  Restaurování kolekce barokních dřevěných polychromovaných plastik, Okresní muzeum Vysoké Mýto - Vraclav

2006 -  Restaurování soudobé kovové plastiky ze soukromé sbírky v Rakousku

2007 -  Restaurování dřevěné barokní mísy a barokní sošky andílka z majetku Magistrátu hl. m.  Prahy zcela zničených po nehodě při instalaci výstavy

2008 -  Restaurování lucerny v kostele Navštívení Panny Marie v Olomouci - Svatém Kopečku - restaurování polychromovaných plastik a fresek

2012 - Restaurování polychromovaných záklopových stropů v domě č. p. 163, Úvoz 18, Praha 1

2013- Restaurování dvou dřevěných polychromovaných plastik andělů z Oblastního muzea v Děčíně

2014 - II. etapa restaurování dvou dřevěných polychromovaných plastik andělů z Oblastního muzea v Děčíně

2015 - III. etapa restaurování dvou dřevěných polychromovaných plastik andělů z Oblastního muzea v Děčíně

2015 - Restaurování v katedrále sv. Víta – kaple sv. Ostatků – opuková tumba, kaple sv. Jana Nepomuckého - 5 polychromovaných erbů a tři nástěnné malby 

2016 – Restaurování fragmentu fiály z architektury oltáře katedrály sv. Víta, se zbytky polychromie (archeologický nález) 

         – Restaurování tří sádrových sošek pro Vojenský historický ústav

  • Restaurování tří dřevěných soch (Eisener Mann – 1. světová válka) pro Vojenský historický ústav

2017 – Restaurování sádrové sochy „Spojaři“ (70. léta 20. stol.) pro Vojenský historický ústav

  • Restaurování sádrové sošky a 17 ks sádrových reliéfů pro Vojenský historický ústav
  • Restaurování 5 ks bronzových bust, 3 ks sádrových bust, 3 ks bronzových plastik a 8 ks bronzových medailí pro Vojenský historický ústav
  • 2018 – Restaurování sochy od Otto Gutfreunda (pálená hlína, 50 cm, 20. – 30. léta 20. stol.), pro Vojenský historický ústav
theodorik_foot.png